Thứ sáu, 15/12/2017, 05:32 GMT+7.
Cung mệnh của mỗi người

CUNG MỆNH CỦA MỖI NGƯỜI

Biên soạn theo sách Bát Trạch Minh Cảnh

Bát Tự Lữ Tài Và các sách có liên quan 

NĂM SINH TUỔI GÌ CUNG

LỮ

TÀI

NAM

CUNG

LỮ

TÀI

NỮ

CUNG PHI

NAM

CUNG

PHI

NỮ

CUNG SANH NGŨ

HÀNH

TRỰC GÌ ĐÔNG

TÂY

MỆNH NAM

ĐÔNG

TÂY MỆNH NỮ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1940 Canh Thìn 3 9 6 9 3 Kim

Bạch lạp

Bình Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1941 Tân Tỵ 2 1 5 1 9 Kim

Bạch lạp

Định Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1942 Nhâm Ngọ 1 2 4 2 4 Mộc

Dương

Liễu

Bế Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1943 Quý

Mùi

9 3 3 3 1 Mộc

Dương

Liễu

Kiến Đông

Mệnh

Đông

Mệnh

1944 Giáp

Thân

8 4 2 4 2 Thủy

Truyền

Trung

Định Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1945 Ất

Dậu

7 5Cân 1 5Cân 3 Thủy

Truyền

Trung

Chấp Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1946 Bính Tuất 6 6 9 6 4 Thổ

Ốc

Thượng

Phá Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1947 Đinh

Hợi

5Khôn 7 8 7 Cấn Thổ

Ốc

Thượng

Nguy Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1948 Mậu

4 8 7 8 6 Hỏa

Thích

Lịch

Mãn Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1949 Kỷ

Sửu

3 9 6 9 7 Hỏa

Thích

Lịch

Bình Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1950 Canh

Dần

2 1 5 1 Cấn Mộc

Tòng

Nguy Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1951 Tân

Mão

1 2 4 2 9 Mộc

Tòng

Thành Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1952 Nhâm

Thìn

9 3 3 3 1 Thủy

Trường

Lưu

Kiến Đông

Mệnh

Đông

Mệnh

1953 Quý

Tỵ

8 4 2 4 Khôn Thủy

Trường

Lưu

Trừ Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1954 Giáp

ngọ

7 5Cấn 1 5Cân 9 Kim

Sa

Trung

Chấp Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1955 Ất

Mùi

6 6 9 6 1 Kim

Sa

Trung

Phá Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1956 Bính Thân 5Khôn 7 8 7 Khôn Hỏa

Sơn

Hạ

Khai Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1957 Đinh

Dậu

4 8 7 8 3 Hỏa

Sơn

Hạ

Bế Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1958 Mậu

Tuất

3 9 6 9 4 Mộc

Bình

Địa

Bình Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1959 Kỷ

Hợi

2 1 5 1 Cấn Mộc

Bình

Địa

Định Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1960 Canh

1 2 4 2 6 Thổ

Bích

Thượng

Thành Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
 
 
 

NĂM SINH TUỔI GÌ CUNG

LỮ

TÀI

NAM

CUNG

LỮ

TÀI

NỮ

CUNG PHI

NAM

CUNG

PHI

NỮ

CUNG SANH NGŨ

HÀNH

TRỰC GÌ ĐÔNG

TÂY

MỆNH NAM

ĐÔNG

TÂY MỆNH NỮ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1961 Tân

Sửu

9 3 3 3 7 Thổ

Bích

Thượng

Thâu Đông

Mệnh

Đông

Mệnh

1962 Nhâm

Dần

8 4 2 4 Cấn Kim

Bạch

Kim

Trừ Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1963 Quý

Mão

7 5Cấn 1 5Cân 9 Kim

Bạch

Kim

Mãn Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1964 Giáp

Thìn

6 6 9 6 4 Hỏa

Phúc

Đăng

Phá Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1965 Ất

Tỵ

5Khôn 7 8 7 7 Hỏa

Phúc

Đăng

Nguy Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1966 Bính

Ngọ

4 8 7 8 6 Thủy

Thiên

Mãn Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1967 Đinh

Mùi

3 9 6 9 7 Thủy

Thiên

Bình Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1968 Mậu

Thân

2 1 5 1 Cấn Thổ

Đại

Trạch

Định Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1969 Kỷ

Dậu

1 2 4 2 9 Thổ

Đại

Trạch

Chấp Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1970 Canh

Tuất

9 3 3 3 1 Kim

Xoa

Xuyến

Thâu Đông

Mệnh

Đông

Mệnh

1971 Tân

Hợi

8 4 2 4 Khôn Kim

Xoa

Xuyến

Khai Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1972 Nhâm

7 5Cấn 1 5Cân 3 Mộc

Tang

Đố

Chấp Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1973 Quý

Sửu

6 6 9 6 4 Mộc

Tang

Đố

Phá Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1974 Giáp

Dần

5Khôn 7 8 7 Cấn Thủy

Đại

Khê

Khai Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1975 Ất

Mão

4 8 7 8 9 Thủy

Đại

Khê

Bế Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1976 Bính

Thìn

3 9 6 9 1 Thổ

Sa

Trung

Kiến Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1977 Đinh

Tỵ

2 1 5 1 Khôn Thổ

Sa

Trung

Trừ Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1978 Mậu

Ngọ

1 2 4 2 3 Hỏa

Thiên

Thượng

Thành Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1979 Kỷ

Mùi

9 3 3 3 4 Hỏa

Thiên

Thượng

Thâu Đông

Mệnh

Đông

Mệnh

1980 Canh

Thân

8 4 2 4 Khôn Mộc

Thạch

Lựu

Trừ Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1981 Tân

Dậu

7 5Cấn 1 5Cân 6 Mộc

Thạch

Lựu

Mãn Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
 
 
 
 
 
 
 

NĂM SINH TUỔI GÌ CUNG

LỮ

TÀI

NAM

CUNG

LỮ

TÀI

NỮ

CUNG PHI

NAM

CUNG

PHI

NỮ

CUNG SANH NGŨ

HÀNH

TRỰC GÌ ĐÔNG

TÂY

MỆNH NAM

ĐÔNG

TÂY MỆNH NỮ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1982 Nhâm

Tuất

6 6 9 6 7 Thủy

Đại

Hải

Phá Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1983 Quý

Hợi

5Khôn 7 8 7 6 Thủy

Đại

Hải

Nguy Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1984 Giáp

4 8 7 8 Cấn Kim

Hải

Trung

Bế Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1985 Ất

Sửu

3 9 6 9 4 Kim

Hải

Trung

Kiến Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1986 Bính

Dần

2 1 5 1 1 Hỏa

Trung

Định Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1987 Đinh

Mão

1 2 4 2 6 Hỏa

Trung

Chấp Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1988 Mậu

Thìn

9 3 3 3 7 Mộc

Đại

Lâm

Thâu Đông

Mệnh

Đông

Mệnh

1989 Kỷ

Tỵ

8 4 2 4 Cấn Mộc

Đại

Lâm

Khai Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1990 Canh

Ngọ

7 5Cấn 1 5Cân 9 Thổ

Lộ

Bàn

Mãn Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1991 Tân

Mùi

6 6 9 6 1 Thổ

Lộ

Bàn

Bình Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1992 Nhâm

Thân

5Khôn 7 8 7 Khôn Kim

Kiếm

Phong

Nguy Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1993 Quý

Dậu

4 8 7 8 3 Kim

Kiếm

Phong

Thành Tây

Mệnh

Tây

Mệnh

1994 Giáp

Tuất

3 9 6 9 6 Hỏa

Sơn

Đầu

Kiến Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1995 Ất

Hợi

2 1 5 1 7 Hỏa

Sơn

Đầu

Trừ Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1996 Bính

1 2 4 2 Cấn Thủy

Giáng

Hạ

Thành Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1997 Đinh

Sửu

9 3 3 3 9 Thủy

Giáng

Hạ

Thâu Đông

Mệnh

Đông

Mệnh

1998 Mậu

Dần

8 4 2 4 1 Thổ

Thành

Đầu

Khai Tây

Mệnh

Đông

Mệnh

1999 Kỷ

Mão

7 5Cấn 1 5Cân Khôn Thổ

Thành

Đầu

Bế Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

2000 Canh

Thìn

6 6 9 6 3 Kim

Bạch

Lạp

Bình Đông

Mệnh

Tây

Mệnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Theo bản thống kê trên thì mỗi người chúng ta có các cung mệnh và trực như sau:

  5,6. Cung Phi: ( nam, nữ khác nhau rất ít trường hợp giống nhau) dùng để Xây dựng và kiến kiết nhà cửa, xem xét vận mệnh theo từng thời gian.

  3,4. Cung Lữ Tài: ( nam, nữ khác nhau, dùng để xem xét việc hôn nhân)

  7. Cung sanh : (nam nữ giống nhau) dùng để xem xét vận mệnh cát hung qua từng năm)

  9. Trực: Nam nữ giống nhau , dùng để xem xét vận mệnh gia từng thời gian, ngày , tháng, năm và  dùng trong xây dựng nhà cửa.

  8. Ngũ hành (mạng) : Nam nữ giống nhau , khi sinh ra năm nào ngũ hành gì thì lấy đó cho mình, để liên kết hàng năm xem việc cát hung.

  10, 11. Mệnh Đông, Tây: Nam Nữ khác nhau. Tính theo cung Phi gồm có hai nhóm ( nhóm Đông Tứ trạch và nhóm Tây tứ trạch) Nhóm Tây Tứ trạch gồm 2, 6, 7, 8, Nhóm Đông tứ trạch gồm 1, 3, 4, 9 . Dùng Để xây dựng nhà, định hướng  thuận lợi trong việc làm ăn.

  Cách đọc các số trên bản kê: 1 (Nhất khảm), 2 (Nhị Khôn), 3 (Tam Chấn), 4 (Tứ Tốn), 5 (Ngũ Trung) Số này nếu gặp Nam thì Khôn, Nữ Cấn, 7 (Thất Đoài), 8 (Bát Cấn), 9 (Cửu Ly). 

  04/01/2009 Thiện Tâm

Nguồn: Sưu tầm

số 6

Tuổi dương lịch 2/12/1990 Tuổi Âm lịch 16/10/1990 Ngày Tân Sửu tháng Đinh Hợi năm Canh Ngọ KẾT QUẢ XEM BÓI NGÀY SINH Vận mệnh của bạn là số : 6 TÍNH CÁCH: Nhạy cảm, biết giữ thế cân bằng, biết chịu trách nhiệm, chăm lo xây dựng tổ ấm gia đình, ưa sự hài hòa, quan tâm tới người khác, có tính cách âu yếm, thích giúp đỡ người khác. Là người rất may mắn. Họ là những người thích hợp trong sinh hoạt, và có sức thu hút sự chú ý của người khác. Người khác thấy ở những người có số sinh 6 không phải là những người hay lên mặt phán xét, và có thể chấp nhận được những khác biệt nơi người khác, nên họ thường tâm sự những khó khăn của mình với những người có số sinh 6. Họ là những người đáng tin cậy, song không phải vì thế mà họ lợi dụng sự tin cậy của người khác. Màu xanh lá cây là màu họ ưa thích nhất vì đó là màu rất cân bằng, phản ánh sự hài hòa và mãn nguyện. ***LƯU Ý: Người có số sinh 6 có tài giải quyết những khó khăn của người khác, nhưng lại không thể giải quyết những khó khăn của chính mình. Họ luôn giữ được bộ mặt bình thản và che giấu được những rối loạn về mặt tình cảm. Hậu quả là những lo lắng không được giải quyết và cam chịu trong lòng. Tính cách này không những chỉ làm họ căng thẳng trong cuộc sống, mà còn làm cho họ có vẻ kỳ cục dưới mắt những người quen biết họ. Người ta có thể bực mình khi thấy người có số sinh 6 dường như không bao giờ thấy có điều gì là sai trái cả, và họ bị coi là những người tự mãn. Họ nên thật thà hơn với chính mình và với người khác về những cảm nhận nảy sinh nơi họ, và tìm cách đương đầu với những khó khăn. Cam chịu những căng thẳng trong lòng sẽ bất lợi về sau, tốt hơn là cứ có chuyện gì nên giải quyết ngay. QUAN HỆ: Họ là người hấp dẫn về mặt tình dục. Mặc dù nhiều người có thể thích ve vãn, tán tỉnh, tấn công người có số sinh 6 và khi được họ chú ý thì lấy làm thỏa mãn, song không nên coi người có số sinh 6 là tuýp người họ mong muốn có được quan hệ ổn định. Người số sinh 6 có thể được coi là những người quá hấp dẫn tới mức khó có thể tin tưởng được. Người số sinh 6 có thể gặp khó khăn khi tìm một đối tác thích hợp. Họ thường hình tượng hóa, đề cao đối tác song điều này có thể dẫn họ tới thất vọng nếu như họ cứ đắm đuối với hình ảnh đó hơn là với con người thực. Sẽ là khôn ngoan nếu người có số sinh 6 biết tìm một đối tác phù hợp với nhu cầu tình cảm của mình, nhạy cảm và hiểu biết. Trong các quan hệ tình cảm, người có số sinh 6 cần được nhiều âu yếm và yên tâm tin tưởng, và đối tác của họ cần hiểu rằng họ có thể che giấu những tình cảm tiêu cực. Người có số sinh 6 thể hiện tình cảm của mình qua việc quan tâm quá mức tới những ngày kỷ niệm của đối tác, như sinh nhật, kỷ niệm ngày quen nhau, lễ Tình Yêu... chẳng hạn. Họ không bộc lộ điều đó hàng ngày bởi trong thâm tâm cứ sợ bị từ chối. Trong quan hệ, họ không thích tranh luận mà chỉ muốn trao đổi nhẹ nhàng. Người có số sinh 6 nên thẳng thắn nói ra chứ không nên để cho các đối tác được như vậy, bởi có nói ra, có trao đổi thì mới giảm thiểu được những bất đồng về sau. GIA ĐÌNH: Gia đình có tầm quan trọng nhất đối với nhũng người có số sinh 6, họ tự hào về những thành tích của con cái. Họ nên thận trọng khi ép buộc con cái phải thành công. Bậc cha mẹ có số sinh 6 cần chuẩn bị tư tưởng, để có thể chấp nhận việc con cái họ không nhất thiết cứ phải đi theo con đường thông thường trong cuộc sống, và không nên ngăn cản những lựa chọn riêng của chúng. Họ thường sắm sửa cho ngôi nhà của mình những tiện nghi chất lượng cao. Họ không quan tâm tới những thứ hào nhoáng hoặc đắt tiền, mà rất biết cách chi dùng đồng tiền một cách khéo léo. Nhà cửa của họ được trang trí gây ấn tượng, tiện nghi và an toàn. Người có số sinh 6 tuy không có tài sáng tác, nhưng biết đánh giá đúng các tác phẩm nghệ thuật và những vật dụng mang tính thẩm mỹ mà họ sẽ mua về nhà. Họ thích nghe âm nhạc cổ điển, thích đọc tiểu thuyết nổi tiếng và coi đó là một hình thức thư giãn tuyệt vời. Người có số sinh 6 quan tâm các sự kiện xã hội ở mức có chừng mực, chẳng hạn chỉ thích tụ tập, chuyện trò với vài ba người bạn thân, nhâm nhi chút đỉnh. NGHỀ NGHIỆP: Họ không coi sự nghiệp là ưu tiên trong đời. Họ không có đầu óc cạnh tranh và không thích sự tranh giành trong công việc. Sự nghiệp mà người có số sinh 6 có thể thành đạt phải là, có sự kết hợp giửa tài năng và sở thích của họ. Họ rất thích hợp với những nghề liên quan tới nghệ thuật, đến khả năng ứng xử, quảng cáo...vv.... Khả năng giao thiệp một nhà ngoại giao hoặc một quan chức, nhà nhân sự. Phong cách, tính độc đáo hấp dẫn và con mắt nghệ thuật của họ có thể phát triển thành một nghề như nghệ sỹ hóa trang, cố vấn thời trang hoặc nhà phẩu thuật thẩm mỹ. THÁNG SINH CỦA BẠN LÀ : 12 Bạn là người trung thành và tử tế. Bạn cũng rất quyến rũ. Nhưng bạn thiếu kiên nhẫn và hay vội vàng. Bạn cũng có tham vọng nhưng lại hay bị ảnh hưởng bởi số đông. Bạn là người bạn vui vẻ. Bạn thích hòa mình vào cộng đồng. Bạn cũng thích được ngợi khen. Thích được chú ý, thích được yêu. Bạn rất chân thật và thật lòng không giả dối, bạn không đặt nặng cái tôi của bạn nhưng bạn tính tình sớm nắng chiều mưa. Bạn ghét bị quản thúc, bạn thích đùa và bạn rất có năng khiếu hài hước. Bạn là người suy nghĩ rất logic. NGÀY SINH CỦA BẠN LÀ : 2 Bạn là người có nhạy cảm cao về những gì bạn cần phải làm, nhưng bạn thường không làm những điều đó một cách đến nơi, đến chốn. Có thể điều này xảy ra là vì bạn thường quá bận rộn theo đuổi một "sứ mạng" nào đó, cho nên bạn như không còn liên hệ nhiều với thế giới bên ngoài. Bạn là người có tài và tính tình sâu sắc. Bạn có khả năng tự kiềm chế được mình. Trong chuyện tình yêu, cuộc đời tình ái của bạn diễn tiến một cách chậm rãi, êm ả. Bạn hài lòng với cuộc đời tình ái của mình tuy rằng có khi bạn yêu mà không được đáp lại. Bạn là người có tính lãng mạn. Bạn là một người tình chung thuỷ   25-07-2015-23.13

( trương ngọc hiên )

Số 6 là cung càn đó bạn

Số 6 cung càn   18-03-2015-22.51

( thanh tran )

cung menh 10 phan tot

Từ trước đến nay mình vẫn rất tin vào cung mệnh nhưng hôm nay đi xem nhà của người bán hỏi tuổi người ta về tra lại bát trạch và bát tự thấy hai ông bà đấy lấy nhau 10 phần tốt, nhà đúng đông tứ trạch, đúng hướng vậy mà ông bà được hai trai, một gái (quá đẹp). Nhưng các bạn biết sao không. Một trai nghiện chết, một trai bóng bánh nợ nần phải bán nhà đi trả nợ, con gái lấy chồng ở tỉnh khác chẳng hiểu sao ko có nhà ở giờ đang phải đi thuê 3tr/tháng. Có một điều mình nghĩ những đứa con này hư hỏng có thể là do mẹ vì mẹ là dân bài bạc. Đấy hợp tuổi, nhà hợp hướng đấy, chẳng biết đâu mà nói trước.   25-09-2014-21.31

( ha )

Đúng như thế. 2 tuổi ko hợp thì ko nên lấy nhau. ko biết thì thôi biết rồi cố tình làm ngơ thì cuoc sống vất vả lắm.Hai tuổi canh ngọ và quý hợi mạng thổ và thủy khắc nhau,cung ly và cung cấn họa hại.vợ ngọ chồng hợi xấu. kẻ đông kẻ tây xấu   11-07-2013-14.55

( )

6 la kham do   03-06-2013-01.13

( )

bang ke lai khong hien thi 6 la cung gi?

Theo minh la "Càn"   19-02-2013-16.22

( Tran Minh Vuong )

cung menh cua moi nguoi

Minh tham khao muc "cung manh cua moi nguoi": Cách đọc các số trên bản kê: 1 (Nhất khảm), 2 (Nhị Khôn), 3 (Tam Chấn), 4 (Tứ Tốn), 5 (Ngũ Trung) Số này nếu gặp Nam thì Khôn, Nữ Cấn, 7 (Thất Đoài), 8 (Bát Cấn), 9 (Cửu Ly). nhung trong bang ke lai khong hien thi 6 la cung gi? Nho cac ban giai dap giup   06-01-2011-11.15

( Nguyen Thanh Tuyen )

Các tin khác